Ιερομάρτυρες:Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Από Ιερομάρτυρες

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο, που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένωνκαι την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.Διευκρινίζεται ότι κανένα δεδομένο δεν είναι δημόσια προσβάσιμο ή σε κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή/και άλλων προσωπικών ή/καιευαίσθητων δεδομένων, που είναι δημόσια προσβάσιμος.

Δεσμευόμαστε πως δεν θα διαθέσουμε προς πώληση, ούτε θα μεταφέρουμε ή δημοσιοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, σε τρίτους, που δεν σχετίζονταιμε μας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Συμμορφούμενες προς το Νόμο, οι εταιρείες διατηρούν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή να γνωστοποιήσουν κάθε πληροφορία που έχουν συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρούν ότι ο Νόμος το απαιτεί καθώς και, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα.

Τα ενημερωτικά σημειώματα που έχετε λάβει ή θα λάβετε εμπεριέχουν πάντα, την με εύκολο τρόπο διαγραφή σας από τη λίστα των παραληπτών.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που σας αφορούν, σύμφωνα με ταπροβλεπόμενα στο νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει.